Mission Statement VIB

De Verenging van producenten van Industriële Bouwgrondstoffen (VIB) heeft ca. 70 direct en indirect aangesloten leden variërend van MKB bedrijven tot multinationals. De vereniging stelt zich tot doel om het op zo’n hogelijk mogelijk niveau hergebruik van industriële reststoffen en bijproducten te faciliteren door zowel het uitwisselen van kennis tussen haar leden als het deelnemen in allerhande (inter)nationale overleggen en (technische) commissies. De hoeveelheden reststromen die onze leden aanbieden dan wel verwerken variëren van kleine (deels heel specifieke) stromen in de orde grootte van enkele duizenden tonnen per jaar tot stromen met een omvang van jaarlijks een miljoen ton en (veel) meer. De VIB stelt zich ten doel om een substantiële bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het milieu en daarmee aan de totstandkoming van een circulaire economie. Hierbij staat het sluiten van de keten, herwinnen van grondstoffen uit de reststoffen en bijproducten en het zo hoogwaardig mogelijk toepassen van de producten daaruit centraal.

Het kabinet heeft ter bescherming van het milieu en om voor Nederland leveringszekerheidsrisico’s van grondstoffen te verminderen als doel gesteld om per 2050 een volledig circulaire economie te realiseren met als tussendoel de halvering van het gebruik van de hoeveelheid primaire abiotische grondstoffen in 2030. Een andere mijlpaal is dat voor 2023 alle overheidsaanbestedingen 100% circulair moeten zijn. De ontwikkeling naar een meer circulaire economie is een globale ontwikkeling waarop ook door de Europese commissie stevige initiatieven worden gelanceerd.

Door haar jarenlange praktische ervaring op het gebied van nuttige toepassing van allerhande bijproducten in bouwgrondstoffen en –producten, heeft de VIB een uniek overzicht over de uitdagingen en mogelijkheden voor het realiseren van een duurzamere economie op dit gebied. Deze kennis is specifiek van toepassing op de bouwgrondstoffen welke vanwege haar omvang en de bijdrage van de leden aan de hoeveelheid afval en reststoffen veel aandacht krijgen in de circulaire economie. VIB heeft door haar jarenlange deelname in overleggen en (technische) commissies op zowel nationaal als internationaal niveau aangetoond een zinvolle en pragmatische bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van zowel beleid als ook regelgeving op het gebied van hergebruik van reststoffen en bijproducten als bouwgrondstof. De VIB heeft zich tot doel gesteld deze kennis in te zetten voor haar leden en hun ketenpartners voor het faciliteren van de transitie naar een circulaire economie.

Meer concreet streeft de VIB de volgende kernwaarden na:

Leveringszekerheid:
Dit is naast vermindering van de milieudruk de belangrijkste pijler onder het streven naar een circulaire economie. Hoogwaardige beschikbaarheid van bouwgrondstoffen afgestemd op de marktvraag wat betreft afname en kwaliteit is een voorwaarde om een significante bijdrage te kunnen leveren aan de circulaire economie. De door de leden van de VIB aangeboden (secundaire) bouwgrondstoffen zijn dan ook duurzaam beschikbaar. Een belangrijk aspect hierbij is echter ook de consistentie en de uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving.

Milieudruk:
Door de beschikbaarheid van geschikte bouwgrondstoffen uit bijproducten van industriële processen kunnen schaarse primaire grondstoffen worden bespaard en ook emissies bij de productie van die primaire bouwgrondstoffen worden vermeden. Voorwaarde is wel dat de toepassing van de industriële bijproducten als bouwgrondstof niet leidt tot ongewenste milieudruk bij toepassing en in de eindgebruik fase. Hiertoe behoort ook een integrale afweging tussen voor- en nadelen van de betreffende toepassing in vergelijking met alternatieven.

Kwaliteit:
Bouwgrondstoffen van industriële herkomst moeten aantoonbaar aan de voor de betreffende toepassing relevante kwaliteitseisen voldoen. Dit houdt in dat de VIB streeft naar regelgeving en kwaliteitsbewaking systemen die ook rekening houden met de specifieke herkomst van deze bouwgrondstoffen van industriële herkomst en de beoogde functionaliteit.

Levensduur:
Producten met een langere levensduur hebben een positieve invloed op vermindering van de milieudruk en het gebruik van nieuwe grondstoffen. Bij toepassing van nieuwe bouwgrondstoffen van industriële herkomst streeft de VIB na dat de levensduur tenminste gelijkwaardig is aan die bij toepassing van reguliere bouwgrondstoffen hierbij rekening houdende met de functionele levensduur van het bouwproduct in haar toepassing. Bepaling van die levensduur is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Oplossingen vanuit de industrie die haar verantwoordelijkheid neemt:
Alle leden van de VIB zijn actief betrokken bij de zo hoogwaardig mogelijke toepassing van hun industriële bijproducten. De circulaire economie wordt als kans gezien. Maar geen greenwashing, geen mooi marketingverhaal maar duurzame oplossingen die ook in de toekomst blijven bijdragen aan vermindering van de milieudruk en leveringszekerheids-risico’s.
Het daadwerkelijk circulair zijn van nieuwe bouwgrondstoffen in hun toepassing vraagt ook oplossingen voor de eind-gebruik fase. De VIB denkt vanuit haar jarenlange expertise actief mee aan oplossingen die ook deze fase behelzen.

Level playing field:
Een gelijke marktkans voor producten van industriële herkomst is van oorsprong een belangrijk aandachtsveld geweest voor de VIB. Nu met de komst van de circulaire economie de marktkansen veranderen blijft dit van belang om het daadwerkelijke gebruik te promoten. Naast adequate regelgeving en kwaliteitszorgsystemen is het aantoonbaar gelijkwaardig functioneren en dus beoordelen op prestatie voor de toepassing ongeacht de herkomst van de materialen een belangrijk aspect voor het creëren van het noodzakelijke gelijke speelveld.

Uitvoerbare wet- en regelgeving:
Voor het kunnen realiseren van een circulaire economie is het tevens noodzakelijk om alle bovengenoemde punten in uitvoerbare en handhaafbare wet- en regelgeving om te zetten waarbij onnodige regeldruk vermeden wordt. Voorts is het van belang dat het beleid over de verschillende beleidsvelden gecoördineerd wordt zodat coherente beleidsdoelstellingen alsmede de uitwerking daarvan in wet- en regelgeving verkregen wordt. De VIB draagt hiertoe bij door deel te nemen in allerhande (inter)nationale commissies en overleggen en is altijd bereid om mee te denken en informatie te verstrekken aan beleidsmakers om hiermee haar bijdrage aan de totstandkoming hiervan te leveren.